Inom ett företag finns många brandfaror

Att förebygga bränder kanske är det viktigaste säkerhetsarbetet vi gör. I all rondering och tillsyn har vi en extra uppmärksamhet när det gäller brandsäkerheten.

Få saker kan orsaka sådana skador och kostnader som en brand och ett systematiskt brandskyddsarbete är ett avgörande skydd för att undvika onödiga tillbud.


Kontakta oss för mer information

Mer information om brandsäkerhet

Automatlarm förkortar insatstiden

Kroon Security har av Räddningstjänsten certifierade brandskyddssamordnare samt utbildade anläggningsskötare i personalstyrkan. Ni kan konsultera oss angående det mesta när det gäller brandskydd. Vi hjälper också fötetag att upprätta avtal för brandlarm med räddningstjänsten. Detta har idag blivit ett krav på alla brandlarmsanläggningar även äldre sådana och räddningstjänsten kräver serviceavtal, revissionsbesiktning, anläggarintyg och korrekt genomförda och dokumenterade månads- och kvartalsprov, det ska finnas två utbildade anläggningsskötare. Vi kan regelverken och ser till att alla krav uppfylls.


Anläggningsskötare

Vi har av räddningstjänsten utbildade anläggningsskötare. Vi erbjuder tjänsten där vi åtar oss anläggningsskötaransvaret så att ägaren uppfyller räddningstjänstens krav. Vi ser till att service, underhåll och besiktning sköts, att all nödvändig dokumentation finns (anläggarintyg, besiktningsintyg, komplett kontrolljournal m.m.) Vi bistår vid behov av frånkopplingar, åtgärder vid fellarm m.m. Vi uför om så önskas också månadsprov och kvartalsprov.


Provning av automatiskt brandlarm

Vi utför provning av automatiskt brandlarm i form av månadsprov och kvartalsprov i enlighet med Räddningstjänstens krav. Proven loggas i centralens kontrolljournal.


Insatsplanering

Många företag har ett behov av eller t.o.m. ett krav från Räddningstjänsten att ha en insatsplan. Vi utarbetar och ritar kompletta insatsplaner och sköter kontakterna med räddningstjänsten angående detta.


Nödutgångsskyltar

Vi utför kontroller av genomlysta nödutgångsskyltar. Dessa skall kontrolleras en gång per kvartal samt skyltarnas batterifunktioner skall kontrolleras en gång per år (skyltarna skall lysa en timme vid strömavbrott).

Efterlysande skyltar och vägledande markeringar

Dessa kontrolleras med avseende på efterlysande funktion och skall lysa i 60 minuter efter att rummets belysning släckts. Kontrolerna görs en gång per år.


Nödbelysning

Nödbelysning provas med samma interval som genomlysta skyltar (i gång per kvartal). Vi utför kontroller av nödbelysning. Även dessa kontrolleras med avseende på batterifunktion en gång per år (lamporna skall lysa en timme vid strömavbrott).


Utrymningsvägar

Utrymningsvägar skall kontrolleras en gång per kvartal med avseende på dörrfunktion och dörrtrycken samt att utrymningsvägarna har tillräcklig bredd och är fria ofrån föremål och ej blockerade.


Släckutrustning

Handbrandsläckare och brandposter skall kontroleras en gång per kvartal med avseende på funktion, åtkomlighet, uppmärkning..


Brandcellsgränser

Skall kontrolleras med avseende på täthet en gång per år. Vi utför också efterkontroll av arbeten där genomföringar gjorts genom brandcellsgränser.


Dörrar i brandcellsgräns

Provning med avseende att kontrollera att dörrarna stänger ordentligt, att dörrarna går i fallkolv och att magnetupphängning som håller upp dörren släpper. Prov skall provas minst 1 ggr/kvartal.


Rökluckor

Provning av funktion görs en gång per år.